Kontakt

tel.: +421-52-77 24 161

Sledovanie je dnes v móde !!!

Vaše včely môžete pomocou váhy Vilko "monitorovať" nepretržite 24 hodín denne. Potrebujete k tomu aktívne datové služby pre telefónne číslo vložené do váhy a pripojenie na internet. Cez webový prehliadač na PC, notebooku, tablete alebo smartfóne môžete sledovať, čo sa deje na Vašej váhe.Pri aktívnej váhe môžete online sledovať aktuálny stav váhy a namerané hodnoty - teplota, vlhkosť, váhu a stav batérie.

Pokiaľ je váha v režime "spánok" (sleep mode), môžete sledovať a kontrolovať nastavenie váhy a nastavenie základných parametrov a historiu meraní zapísanú v prehľadnej tabuľke a zobrazenú v grafe.História meraní a grafické zobrazenie nameraných hodnôt - Graph data history

Podľa nastavenia parametra TIMER, váha zapisuje merania do pamäte a pri aktivácii modemu ich posiela na server. Včelár môže po aktivácii prístupu na určené stránky sledovať namerané hodnoty z každej zapojenej váhy.Zobrazenie nastavených telefónnych čísiel - Telephone Numbers

Zobrazuje všetky nastavené telefónne čísla pre komunikáciu a ovládanie váhy

Zobrazen
ie nastavených SMS info správ - SMS info
Zobrazuje všetky nastavené SMS info správy - čas a stav - zapnuté/vypnuté (on/off)

Zobrazenie základných nastavených parametrov váhy - Setting

Zobrazuje jednotlivé nastavené hodnoty pre - Alarm, SMS info, Timer a nastavené rozsahy pre teploty, vlhkosť a váhu


Zobrazenie alarmov a upozornení - Alarms
Zobrazuje jednotlivé alarmy na pohyb a upozornenia na prekročenie sledovaných hodnôt - váha, teplota, vlhkosť, stav akumulátora